Обучение

Един маркетинг семестър

Един маркетинг семестър е учебна програма от пет практически ориентирани модула. Обучението продължава един академичен семестър и завършва с разработване с помощта на преподавателя и представяне на собствен приложим маркетингов проект.

Един маркетинг семестър включва 60 астрономически учебни часа разпределени в следните модули:

Модул 1: Принципи и концепции на маркетинга - 12 часа

1. Какво е маркетинг и идеи за прилагането му. С какво и как маркетинговото мислене е важно за Вашия бизнес. Съвременното разбиране и дефиниране на маркетинга. Основни маркетингови концепции.

2. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Видове потребителско търсене. Маркетингов микс.

3. Как да правим маркетингови анализи. Видове маркетингови анализи. Модели за анализ на маркетинговата обкръжаваща среда, елементи на макро и микросредата. Основни тенденции в развитието на факторите, които влияят върху бизнеса. Начини за проследяването и контролирането им.

4. Разбиране на потребителско поведение. Модел. Основни фактори влияещи върху потребителското поведение.

5. Маркетингови изследвания. Защо информацията има значение в бизнеса. Как да осъществяваме сами маркетингови изследвания?

Модул 2: Сегментиране на пазара, избор на целеви пазар и позициониране на бранда (STP) – 14 часа

1. Как да сегментираме пазара?

 • Критерии и модели за сегментиране на пазара
  • Сегментационни бази – характеристики, които ни казват защо сегментите са различни (например нужди, потребности, желания, възприятия, предпочитания)
  • Описателни бази – характеристики, които ни помагат да намерим и да достигнем до сегментите
 • Методи за набиране на първични и вторични данни, необходими за сегментиране на пазара
 • Анализи на първичните и вторични данни

2. Избор на целеви пазар

 • Профилиране на пазарните сегменти
 • Установяване на нуждите, потребностите и желанията на потребителите в отделните сегменти

3. Диференциране, картографиране и позициониране

 • Картографиране
 • Диференциране (С какво фирмената оферта ще бъде различна)
 • Позициониране (Мястото, което продуктът заема в съзнанието на потребителите)
 • Стратегии за позициониране и репозициониране
 • Концепцията за прогнозиране на дългосрочната лоялност на клиентите

Всеки курсист ще получи легален достъп до най-популярния между практиците софтуер за самостоятелно сегментиране на пазара и за осъществяване на позиционни изследвания.

Модул 3: Маркетингов микс – 16 часа

1. Продуктова политика. Продукт и стока. Равнища на стоката. Асортиментна политика като част от стоковата политика. Търговска марка.

2. Концепция за жизнения цикъл на продукта. Етапи в процеса на разработване на нови продукти.

3. Ценова политика. Състав и структура на цената. Видове цени и ценови съотношения. Основни ценообразуващи фактори.

4. Основни методи на ценообразуване. Разходни методи. Пазарноориентирани методи. Формиране на ценова политика.

5. Дистрибуционна политика. Посредници, основни функции. Избор на канали за дистрибуция, видове, особености. Търговия на едро. Търговия на дребно. Физическа дистрибуция.

6. Комуникационна политика. Модел на маркетингов процес на комуникации. Етапи в разработването на ефективна комуникация, цели, бюджет, стуктура.

7. Интегрирани маркетингови комуникации. Комуникационен микс. Лични продажби. Насърчаване на продажбите. Реклама. Връзки с обществеността.

Модул 4: Брандинг. Как да изградим собствен успешен бранд – 10 часа

1. Какво е бранд?

2. Всичко ли може да бъде брандирано?

3. Стратегически бранд мениджмънт процес

4. Стойност и ценност на бранда

5. Базирана на потребителите пирамида на ценността

6. Идентифициране и установяване на бранд позициониране

7. Избор на бранд елементи за създаване на ценност на бранда

8. Разработване на собствен проект за създаване на бранд или ребрандиране на съществуващ бранд

Модул 5: Маркетинг мениджмънт. Разработване на собствен приложим маркетингов проект с помощта на преподавателя. Изцяло практически модул – 8 часа

Всеки курсист ще разработи собствен практически маркетингов проект. Проектът може да бъде свързан с настоящата работа на курсиста или с негов собствен бизнес проект. Целта на този модул е всички получени до момента знания и умения да бъдат приложени на практика. Модулът завършва с презентация на разработения от всеки курсист практически проект.

В началото на курса всеки курсист ще получи достъп до всички необходими, свързани с курса учебни материали. Към тези материали курсистите ще получат и много допълнителни помощни материали, като модели и помощни практически структури за пазарни и маркетингови анализи и планиране и много други.

Цена за индивидуално обучение за един учебен час е 20 лв.

Обща цена на курса: 1200 лв.